duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:09 29/09 cho khách hàng Dân