Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ khách mời anh Hiếu Sol tạp chí Du Thuyền thành VM Hiếu Sol tạp chí Du Thuyền cho khách hàng Admin Trâm