Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Admin Duy từ đã thanh toán sang danh sách được giảm giá