Nhi Le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 10:36 15/09 đã ck thành 10:36 15/09 đã ck ( Duong Tran Cat Tuong) cho khách hàng admin Nhi