Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Thanh Phạm từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ