Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Anh Đức Boss từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán