Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ TM tại chỗ thành TM tại chỗ – ko giảm cho khách hàng Anh Thái Thịnh