đã xác chỉnh sửa ghi chú từ CK Tại quầy thành 19:55 23/09 cho khách hàng Admin Thư