tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ vé tặng 2 standard 1 lên 2 VIP thành 00:15 24/9 vé tặng 2 standard 1 lên 2 VIP cho khách hàng Admin Thư