thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành vé tặng 2 standard 1 lên 2 VIP cho khách hàng Admin Thư