tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Trương Ngọc Ninh, anh Việt thành Trương Ngọc Ninh, VM anh Việt cho khách hàng Admin Trâm