tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Trương Ngọc Ninh, anh Việt cho khách hàng Admin Trâm