tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Truong Ngoc Ninh, VM anh Việt, khách mời Mỹ Linh cho khách hàng Admin Trâm