tram.le đã chuyển khách hàng Admin Trâm từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán