tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Khách bảo lưu Trịnh Nhật Minh show 21/9 sang Đặng Thị Kim Loan cho khách hàng Đặng Thị Kim Loan