duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:43 16/09 cho khách hàng Nguyễn Kim Chúc