tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 23 cho khách hàng Nghiêm Gia Hân