tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 23 thành 23:01 29/9 cho khách hàng Nghiêm Gia Hân