tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:23 1/10 cho khách hàng Ngo Thanh Phuong