duy.cao đã chuyển khách hàng Cao Hoàng Minh Ngọc từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ