tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:37 30/9 cho khách hàng Nguyễn Hoàng Anh