quynh.anh đã chuyển khách hàng admin Anh từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ