tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 22:57 29/9 dis 20% thành 22:57 29/9 dis 10% cho khách hàng Bùi Tứ Quý