tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 22:57 29/9 dis 20% cho khách hàng Bùi Tứ Quý