tram.le đã chuyển khách hàng Trịnh Nhật Minh từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu