duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 23:07 15/09 cho khách hàng Admin Duy