thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Vé Khách mời – Hoàng Quyên thành Vé Khách mời của anh Huân – Hoàng Quyên cho khách hàng Admin Thư