thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Vé Khách mời – Hoàng Quyên cho khách hàng Admin Thư