thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 23:41 – 5/10/2022 – CK – anh Bình cho khách hàng Bình Nguyễn