thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:51 05/10 Võ Ngọc Minh Thiện 0907200110 (dis30 khách anh NgLe) cho khách hàng Võ Ngọc Minh Thiện