thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ + 17:14 23/09 thành khách đặt + 17:14 23/09 cho khách hàng Bùi Kim Xuyến