quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Võ Ngọc MInh Thiện 0907200110 thành Võ Ngọc Minh Thiện 0907200110 (dis30 khách anh NgLe) cho khách hàng admin Anh