quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Võ Ngọc Minh Thiện 0907200110 (dis30 khách anh NgLe) thành 20:51 05/10 Võ Ngọc Minh Thiện 0907200110 (dis30 khách anh NgLe) cho khách hàng admin Anh