quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Loan cho khách hàng Nguyen Khanh Tam