quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:43;29/12 cho khách hàng Nguyen Thi Kim NGoc