quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành khach huy 2 ghe show15/2 dat show 28/2 cho khách hàng Hoàng Bảo Trâm