quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành hỗ trợ khách up ghế Ngọc Anh A15; A16 cho khách hàng admin Anh