duy.cao đã chuyển khách hàng Ngọc Anh từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán