quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Doi tu k11 k12 cho khách hàng Đặng Gia Hữu Lộc