quynh.anh đã chuyển khách hàng Đặng Gia Hữu Lộc từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán