quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi ghe cho khách hàng Xuan Tran