quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành dis 20% voucher cho khách hàng admin Anh