quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành cho khách hàng Đậu Trần Phi Quang