quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 06:33;30/12 cho khách hàng Đậu Trần Phi Quang