quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành baoluushow 30/08 cho khách hàng Nguyễn Thị Kim Oanh