quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bao luu 27/09 9tr cho khách hàng Đặng Nguyễn Kỳ Duyên