quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 22:26;29/12 cho khách hàng Thang Phan