quynh.anh đã chuyển khách hàng Mẫn từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu