quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:17 01/10/2022 cho khách hàng Andy