duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM anh Huân cho khách hàng Admin Duy